Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Formulė 5

Formulė 5

Formulė 5

Autorius: Viktorija Sičiūnienė, Irma Gecevičiūtė, Regina Radavičienė, Asta Rudienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 5 klasė

Vadovėlio FORMULĖ komplektą V klasei sudaro:

       Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji dalis
  • Kontroliniai darbai
  • Uždavinynas (autorė I.Vodčicienė)

 

Vadovėlio pirmosios dalies įvade pateikiamos naudojimosi vadovėliu taisyklės ir patarimai, paaiškinama atskirų struktūros elementų paskirtis, naudojami žymėjimai. Vadovėlis suskirstytas į skyrius, o šie į temas (potemes). Temai išdėstyti skiriamas vienas arba keli atvartai.

Kiekviena tema pradedama nuo mokymosi uždavinių, paaiškinant, ko mokiniai išmoks. Kiekvienoje skyrelio pradžioje ,,sužadinamas" mokinio jau turimas patyrimas, ir tik po to tęsiama gilinant, tikslinant, plečint žinias ir gebėjimus. Uždavinių sistemoje yra nuorodos į kitas vadovėlio komplekto dalis. Kiekvienoje temoje yra apribojamas naujų sąvokų skaičius: paprastai ne daugiau 3-4. Tai leidžia mokiniams nesunkiai suprasti naują temą, įgyti įgūdžių sprendžiant uždavinius ar atliekant kitokias užduotis. Vadovėlio gale pateikiamas visų mokymuisi reikalingų sąvokų žodynėlis ir nuorodos į kitus mokymosi šaltinius. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu ir užduočių, kurias turėtų gebėti spręsti mokiniai pavyzdžiais (trimis lygiais). Vadovėlio gale yra šių uždavinių atsakymai.

 Pratybų sąsiuvinių paskirtis dvejopa: padėti mokiniams įsivertinti savo žinias ir gebėjimus iš atskirų vadovėlyje nagrinėjamų matematikos temų ir geriau plėsti gabesnių matematikai mokinių matematikos žinias, padėti jiems susiformuoti naujų gebėjimų. Autoriai į pratybų sąsiuvinius įtraukė testus, kryžiažodžius ir kitas užduotis. Atlikę jas mokiniai turėtų pasitikrinti savo atsakymus su pratybų autorių pateiktaisiais, užpildyti įsivertinimo lenteles. Ši veikla turėtų padėti mokiniams išsiugdyti mokymosi ir savikontrolės įgūdžius, skatinti juos siekti pažangos. Uždaviniai sąsiuviniuose parinkti ir pateikti taip, kad juos būtų patogu spręsti pačiame pratybų sąsiuvinyje.Visi uždaviniai atitinka Bendrąsias programas. Atsižvelgdami į mokinių amžiaus tarpsnio ir mokymosi ypatumus, pratybų autoriai pateikė įvairių užduočių su žaidimo elementais.Gabesni matematikai mokiniai ras jiems skirtų trimis žvaigždutėmis pažymėtų uždavinių ir papildomos teorinės medžiagos. Pratybomis patogu naudotis: visi pratybų skyreliai yra suderinti su atitinkamais vadovėlio skyreliais savo numeracija ir skyrių pavadinimais. Vadovėlyje yra nuorodos į pratybų sąsiuvinius. Pirmasis pratybų sąsiuvinis atitinka pirmą vadovėlio dalį, antrasis - antrąją.  

Kontroliniai darbai skirti mokinio veiklai. Vadovėlio medžiaga nuolat siejama su šia vadovėlio komplekto dalimi. Pabaigę mokytis tam tikrą vadovėlio skyrių, mokiniai ras nuorodą į kontrolinius darbus. Čia jie gali pasitikrinti savo žinias spręsdami kontrolinius darbus. Iš viso yra trys kontrolinio darbo variantai. Vienas jų pateiktas kartu su vertinimo instrukcija. Dar du kontrolinio darbo variantai pateikti be sprendimų.  

Mokytojo knygoje pateiktas teminis kurso išplanavimas, metodiniai patarimai kaip dirbti su vadovėliu, patarimai, kaip galima organizuoti mokinių mokymosi procesą, vertinti mokinių žinias. Mokytojo knygos sudarymo principas: atvarte sumažintas vadovėlio atvartas, toliau pateikiami aprašymai. Mokytojo knygoje kiekviena tema susiejama su BP numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriau panaudoti ir pritaikyti įvairias komplekto dalis mokinių individualiam mokymuisi.  

Uždavinynas. Irena Vodčicienė  

Šis uždavinynas parengtas pagal matematikos vadovėlį ,, Formulė ".Uždavinyne yra 9 skyriai, atitinkantys vadovėlio turinį. Uždaviniai pateikiami sunkėjimo tvarka: * - paprasčiausi, ** - sudėtingesni, *** - dar sudėtingesni. Knygos gale pateikti visų uždavinių atsakymai.