Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Etika > Nendrė 4

Nendrė 4

Nendrė 4

Autorius: Vaida Kuzmickaitė, Asta Meškauskienė, Jolanta Sereičikienė
Dalykas: Etika
Klasė: 4 klasė

Komplektą sudaro:

 

IV klasės etikos mokymosi komplekto „Nendrė“ tikslas – integruojantis su kitais mokomaisiais dalykais, pradinių klasių „Šok“ serijos vadovėliais, formuoti bendrąsias vertybines nuostatas, siekti dorinės pažangos, plėtoti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai ir kūrybiškai spręsti iškilusias problemas, rūpintis aplinka ir joje kultūringai bei saugiai elgtis.

Siekiant aktyvaus mokymosi, daug dėmesio skiriama ugdymo turinio kontekstualumui – padedama mokiniams atrasti teigiamo elgesio pavyzdžių iš savo ir kitų patirties. Lyginant su ankstesnių klasių mokymosi komplektais, IV klasės „Nendrės“ mokymosi komplektas (kaip ir III klasės „Nendrė“ komplektas) formuojamas kaip naujas sprendimas etikos pamokoms pradinėse klasėse. Šį komplektą sudaro pratybų sąsiuvinis ir metodinės rekomendacijos mokytojui.

Pratybų sąsiuvinis atlieka ir dalį vadovėlio funkcijų. Todėl vienai mokomosios medžiagos temai skiriama atlanka. Sutartiniais ženklais siūlomas pamokos planas. Šitaip sudaroma galimybė mokiniui pačiam planuoti mokymąsi per pamoką, įsivertinti pasiekimus – ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija. Pagrindinėje pratybų sąsiuvinio atlankos dalyje trumpai pristatoma tema (problema, situacija, reiškinys), iškeliamas probleminis klausimas, pateikiama svarbi informacija konkrečiai praktinei veiklai organizuoti ir klausimai, padedantys įtvirtinti veiklos tikslus, uždavinius, sutelkti dėmesį į nagrinėjamą temą.

Daugelis etikos dalyko temų IV klasėje plėtojamos aukštesniu lygiu, pateikiant naujus žemesnėse klasėse nagrinėtų temų probleminius aspektus ir išlaikant ugdymo turinį atskleidžiančias keturias ugdomosios veiklos sritis: saviugda ir savisauga (Aš–Asmuo), dialoginis bendravimas (Aš–Tu), socialiniai santykiai (Aš–Mes), santykis su pasauliu (Aš–Tai). Kiekvienos ugdomosios srities mokymasis baigiamas apibendrinamosiomis pamokomis. Per šias pamokas mokiniai įtvirtina žinias ir gebėjimus, įsivertina pažangą, svarsto sėkmių ir nesėkmių priežastis, aptaria tolesnius mokymosi planus. Taip pat daug dėmesio skiriama mokinių mokymosi savireguliacijos gebėjimams ugdyti. Orientuojamasi į platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančias sritis: pasaulio religijas, paveldo išsaugojimą, ekologiją, profesijų pasaulį, pagalbos vaikui institucijas (vaikų linija). Pratybose taip pat pateikti aiškūs kriterijai mokiniui įsivertinti, o mokytojui įvertinti pasiektus rezultatus, kas ypač aktualu pradines klases baigiamojoje IV klasėje.

Mokytojui, dirbančiam su  IV klasės pratybomis, kaip ir su žemesniųjų klasių etikos mokymosi komplektais „Nendrė“, pateikiamos išsamios metodinės rekomendacijos – konkrečių pamokų idėjos, pasiūlymai ir ilgalaikiai bei trumpalaikiai planai, literatūros šaltiniai ir internetinės nuorodos.