Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Chemija > Chemija 8

Chemija 8

Chemija 8

Autorius:   Rita Dambrauskienė, Daimutė Grevienė
Dalykas: Chemija
Klasė: 8 klasė

 

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • Vadovėlis (turinys)
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis 
  • Mokytojo knyga

 

Vadovėlis Chemija VIII klasei parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvius, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyvų mokymąsi. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu - tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.

Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualioje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius.

Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į ugdymo(si) rezultatus, Bendrosiose programose numatytų kompetencijų ugdymą. Horizontaliais ir vertikaliais integracijos ryšiais jis derinamas su kitų dalykų serijos Šok vadovėliais.

Šis vadovėlis nebus netikėtas, nes jis parengtas pagal tuos pačius principus, kaip ir kitų dalykų serijos Šok vadovėliai. Tai visiems serijos vadovėliams bendras atlankos principas, ikonos, struktūra, integraciniai tarpdalykiniai ryšiai. Vadovėlyje rasite tarpdalykinių ryšių ne tik su kitais gamtos mokslais - biologija, fizika, bet ir su matematika, istorija, geografija.

Tokie sudarymo principai nesukels sunkumų ir tiems, kurie pirmą kartą paims į rankas serijos Šok vadovėlį, nes jo struktūra yra labai aiški.

Kiekviena vadovėlio atlanka pradedama antrašte Netrukus ir baigiama - Šią pamoką. Su šiomis antraštėmis pateikiami labai lakoniški pamokos mokymosi uždaviniai ir to, kas buvo išmokta per pamoką, apibendrinimas.

Vadovėlyje rasite antraštes Prisiminkime, Tai įdomu, Namų bandymai. Pastaroji - chemijos vadovėlio naujovė. Čia siūlomi bandymai, kuriuos mokiniai gali savarankiškai ir saugiai atlikti namie.

Klausimai ir užduotys susijusios su pamokos tema, anksčiau įgytomis žiniomis ir skiriamos žinioms įtvirtinti. Vadovėlio apimtis neleidžia pateikti daugiau užduočių ar klausimų, todėl siūloma šias užduotis derinti su pratybų sąsiuvinio užduotimis.

Kiekvienas vadovėlio skyrius pradedamas Įvadu, kuriame pateikiami klausimai „KAS? KO? KODĖL? KAIP?" ir atsakymai į juos. Tai lyg būsimo mokymosi planas, gera proga pakviesti mokinius planuoti mokymąsi.

Kiekviename skyriuje su antrašte Apibendrinkime duodama trumpa temos sąvokų, esminių dalykų santrauka ir klausimai, užduotys, namų bandymai ar praktikos darbai, kurie padeda apibendrinti ir įvertinti mokymosi rezultatus.

Tolesnėje atlankoje mokomosios medžiagos su antraštėmis Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis ir Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis tikslas - ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir padėti įsivertinti savo pasiekimus. Čia pateikiami mokymosi rezultatų įsivertinimo rodikliai suderinti su Bendrosiomis programomis.

Vadovėlyje siūlomi Mokymosi žingsniai padės mokiniams savarankiškai planuoti ir atlikti įvairius bandymus ar stebėjimus, apibendrinti rezultatus, daryti išvadas, pristatyti atliktus darbus.

Serijos Šok vadovėliuose VIII klasei siūlomas bendras tarpdalykinis projektas Gimtinė pro rasos lašą. Šio projekto tikslas -  geriau pažinti savo kraštą, ugdyti(s) kultūrinį sąmoningumą, puoselėti meilę gimtajai aplinkai tyrinėjant artimiausią aplinką, ieškant informacijos, bendradarbiaujant, pristatant veiklos rezultatus. Įvairių dalykų serijos Šok vadovėliuose yra įdomių projektinių užduočių. Chemijos projektas, kitaip negu kitų dalykų, pateikiamas vadovėlio pabaigoje, kai mokiniai jau turi pakankamai chemijos žinių ir gali jas apibendrindami vykdyti projektą pagal vieną iš vadovėlyje siūlomų veiklų. Šiuo projektu norima parodyti, kad kiekvieną dieną atsakingai elgdamiesi savo įprastinėje aplinkoje, rinkdamiesi vartoti tinkamas medžiagas, galime išpuoselėti savo gimtinę kaip tyrą rasos lašą. Rengdamiesi projektui ir atlikdami tyrimus, mokiniai išsamiau susipažįsta su kasdienėje aplinkoje vartojamomis medžiagomis, gali įvertinti jų savybes ir poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai.

Vadovėlio komplektas sukuria darnią visumą, jo sudedamosios dalys viena kitą papildo, pagilina.