Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Apie „Šok“ seriją > Naujienos > Naujienos > Naujasis ŠOK serijos geografijos vadovėlio komplektas

Naujienos

Naujasis ŠOK serijos geografijos vadovėlio komplektas | 2009 02 25 | Naujienos | Genovaitė Kynė

Pristatome šiuolaikišką geografijos vadovėlio komplektą MŪSŲ DAUG — PASAULIS VIENAS. Šis pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Vadovėlyje, jo komplekto dalyse, nuolat pabrėžiama, kad mūsų planeta be galo įdomi, vienintelė, unikali. Bet kartu ir labai trapi, bejėgė. Todėl turime ją tausoti. Žmonės su savo namais – pasauliu – elgiasi neapgalvotai. Jie teršia orą ir vandenį, neūkiškai naudoja gamtos išteklius, kerta miškus. Mūsų daug, o pasaulis, kuriame gyvename, yra vienas. Tačiau nuolat girdime apie žmonių sukeltus gaisrus, iškirstus miškus, nesantaiką, karo suniokotus miestus. Turėtume suprasti, kad gamtos aplinka – tai ne tik dabar gyvenančių žmonių, bet ir jų vaikų, vaikaičių būsimi namai, ir juos puoselėti. Šią nuostatą derėtų ugdyti nuo mažumės.
Naujasis vadovėlio komplektas parengtas, remiantis šiuolaikinių užsienio ir Lietuvos švietimo autoritetų (be kitų, G. Petty, L. Šiaučiukėnienės), teorijomis. Šiame vadovėlyje siekiama realizuoti didaktikos naujoves, todėl kaip bazinė ugdymo ideologija pasirinkta konstruktyviojo ugdymo kryptis.
Rengiant vadovėlio komplektą jo autoriams Genovaitei Kynei, Valerijui Kirilovui, Ingai Mikulienei ir Sigutei Žiūrienei labiausiai rūpėjo  integralumas ir sistemiškumas. Šie principai buvo įgyvendinami jau projektuojant pačią vadovėlių seriją ŠOK: bendradarbiaujant su kitų dalykų vadovėlių autoriais ir rengėjais. Būtinos vadovėlio komplekto dalys — mokytojo knyga ir pratybų sąsiuvinis. Be to, parengtas atlasas, mokomoji kompiuterinė priemonė, testų ir užduočių sąsiuvinis ir žaidimas. Šios komplekto dalys puikiai papildys viena kitą, padės mokiniams įvairesniais ir patrauklesniais būdais įsisavinti žinias, ugdyti gebėjimus – tiek bendruosius (pvz., atsirinkti, tvarkyti ir perduoti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti), tiek specialiuosius (pvz., skaityti ir atsirinkti geografinę informaciją, orientuotis žemėlapyje ir erdvėje). Mokytojui šis vadovėlio komplektas suteiks daugiau galimybių siekti integralumo ir sistemiškumo kasdienėje praktikoje.
Naujajame vadovėlyje pradinio geografijos kurso turinio integralumas didinamas, saikingai, bet nuosekliai derinant atskirų dalyko koncentrų mokymąsi (vertikalioji integracija). Šio vadovėlio, kaip ir visų kitų šios serijos vadovėlių išskirtinumas – labai aiški struktūra. Vadovėlyje pateikiamos keturios integracinės temos: „Kelionė po Geografijos (ar kito dalyko) šalį“, „Kalendorius. Kur prasideda diena?“, „Simboliai. Tautos šalia mūsų“, „Žmogus keičia Žemę“. Šios temos sieja istorijos, gamtos mokslų, matematikos, informacijos technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės ir technologijų ŠOK serijos vadovėlius. Be to, siūlomi keli bendri projektai (horizontalioji integracija). Pavyzdžiui, pamoką Išmatuokite ir pavaizduokite siūlome kaip bendrą projektą su matematikos pamoka Atstumų matavimas. Pamoka Kelionė į nuotykių biblioteką galėtų būti bendras projektas su atitinkama lietuvių kalbos ir literatūros pamoka. Šie ir kiti projektai plačiau aprašomi mokytojo knygoje, kuri parengta lygiagrečiai su vadovėliu.
Vadovėlio komplekto paskirtis – pateikti medžiagą, kuria remiantis bus galima mokyti ir mokytis geografijos pagrindų VI klasėje. Vadovėlio turinys atitinka ir kitus labai svarbius pedagoginius siekius:
·        žadinti pažinimo džiaugsmą ir ieškojimo poreikį,
·        skatinti rūpintis gyvenamąja aplinka, gimtąja kalba, kultūra,
·        ugdyti pagarbą gyvybei ir pakantumą skirtingų įsitikinimų ir elgsenos žmonėms.
Rengiant naujojo vadovėlio komplektą stengtasi, kad jo turinys ir pateikimo būdai formuotų mokinio vertybinių nuostatų sistemą, ugdytų pakantumą, dvasinę, socialinę ir kultūrinę brandą, pratintų į geografijos dalyką žvelgti sistemiškai, matyti jo svarbią vietą kitų dalykų tarpe. Komplekto medžiaga sudaro sąlygas dalykiškai bendrauti, diskutuoti su bendraamžiais, suprasti kitokį požiūrį, ieškoti racionalaus problemų sprendimo, dalyvauti bendruose projektuose. Mokiniai skatinami vertinti save ir kitus.
Vadovėlio medžiaga orientuota į mokinio komunikavimo kompetencijas: veda nuo žinomo prie nežinomo, nuo artimo prie tolimo. Dauguma pamokų pradedama pažįstamu reiškiniu ar artima aplinka, tuo, ką mokinys gali pamatyti ar paliesti, ir einama prie supratimo bei išsamaus pažinimo. Pavyzdžiui:„Mokslo metų pradžioje išsirinkote klasės valdžią – seniūną, jo pavaduotoją ir už įvairią veiklą atsakingus bendraklasius. Aptarkite, kokios jų pareigos, kodėl rinkote kaip tik juos. Jūsų mokyklai vadovauja direktorius(ė) ir jo pavaduotojai. Kokios jų pareigos? Ar jūsų mokykloje yra mokinių taryba?“ Taip pradedama pamoka apie valstybės valdymą – Nuo seniūno iki prezidento.
Vadovėlio turinys neperkrautas enciklopedine informacija. Mokomoji medžiaga pateikiama atsižvelgiant į šiam moksleivio amžiui būdingą pažinimo logiką, vengiant   griežtos akademinės kalbos. Sudėtingesnės temos pradedamos įdomybėmis, bandymais. Tai skatina mokinių motyvaciją ir ieškojimų poreikį. Pavyzdžiui, pateikiama nesudėtingų geografinių šaltinių, kuriuos mokiniai turi nagrinėti, analizuoti, daryti savo išvadas.
Nuo dabar mokyklose naudojamų geografijos vadovėlių VI klasei šis skiriasi medžiagos pateikimu, aiškiai nusakomais mokymosi uždaviniais (ieškosite atsakymų į klausimus). Tekstas gerai struktūrizuotas, derinamas su kartografine medžiaga, iliustracijomis, įvairiausiomis schemomis; vengiama nereikšmingos informacijos, ryškių spalvinių tonų. Medžiaga orientuojama į vientisumą, stengiamasi turiningai, logiškai, įtaigiai ir argumentuotai perteikti pamatines geografijos žinias ir idėjas. Praktinių užduočių sistema labiau pagrįsta dalykiškai, psichologiškai ir metodiškai (užduotys diferencijuojamos: 1, 2 lengvesnė už 3, 4 5).(Užduotys kurtos taikant B. S. Bloom taksonomiją.)
Bendrosiose programose numatytų temų medžiaga atrinkta atsižvelgiant į dalyko logiką, mokinių amžių, jų bendruosius gebėjimus, geografijos pagrindų mokymo patirtį žemesnėse klasėse per pasaulio pažinimo pamokas. Be to, atsižvelgta į šio dalyko mokymo tendencijas Europos šalyse. Vadovėlio medžiaga paskirstoma tolygiai, todėl paragrafai pateikiami atlankomis. (Atlanka – du greta esantys puslapiai.) Pagrindiniai atlankos elementai kiekvieną pamoką išdėstomi vienodai (iliustracija: atlanka). Aiški ir atsikartojanti struktūra padės mokiniams sistemingai ir savarankiškai dirbti, mokys planuoti ir mokytis. Tai atitinka vieną iš pedagoginių tikslų – mokymasis turi tapti savitvarka. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama kartojimo (savitikros) atlanka  leis mokiniui pasitikrinti, pakartoti žinias, užpildyti mokymosi spragas.
Vadovėlį sudaro įvadas ir šeši geografinio pažinimo skyriai.
Įvadas
I skyrius. Geografijos kelio pradžia
II skyrius. Litosfera – Žemės kevalas
III skyrius. Atmosfera – Žemės šydas
IV skyrius. Hidrosfera – mėlynasis Žemės apdaras
V skyrius. Biosfera – gyvybės viešpatija
VI skyrius. Mūsų daug – pasaulis vienas
Privalumas – daug komplekto dalių, iš kurių mokytojas ugdymo procese atsirinks norimas arba derins visas.
 Tikimės, kad didžiausias  pagalbininkas  bus Mokytojo knyga, kuri:
•         padės ugdyti mokinių vertybines nuostatas, gebėjimus ir kūrybiškumą;
•         atskleis naudotinų metodų galimybes (pateikiami konkretūs pavyzdžiai, projektų aprašymai);
•         teiks papildomos informacijos (pvz., statistika, geografiniai šaltiniai);
•         padės rasti integracinius ryšius dalyko viduje (naudojant kitas mokymo priemones) ir tarp dalykų.
Šią metodinę priemonę, išleistą segtuvo pavidalu, mokytojas galės papildyti savo sukaupta medžiaga.
Mokiniams skirtas Pratybų sąsiuvinis, kuriame:
·        užduotys siejamos su vadovėlio mokomąja medžiaga ir vadovėlyje nagrinėjamais pavyzdžiais;
·        daugumą sudaro individualios, kūrybinės ir mąstymo užduotys (mokinio tyrimai ir atradimai);
·        mažai „kas, kur, kodėl“ ir „ar“ tipo klausimų, juos pakeičia užduotys – „palyginkite, aprašykite, nustatykite, padarykite išvadas“.
Atlasas - originalus žemėlapių rinkinys, parengtas VU Kartografijos centro kartu su puikiomis šios srities specialistėmis – mokytojomis ekspertėmis Gražina Ambrutiene ir Regina Krušinskiene. Jį papildys diagramos, kartoschemos, piešiniai ir kita papildoma vaizdinė ir statistinė informacija.
Mokomoji kompiuterinė priemonė (MKP), parengta kartu su Elektroninės leidybos namais (ELN) ir grupele geografų, vadovaujamų doc. R. Krupicko, skirta tiek mokytojams, tiek mokiniams. Joje panaudotos kompiuterinės informacijos perteikimo galimybės, akcentuojant tas iš jų, kurios negalimos „popierinėse“ versijose: videosiužetus, garsą, animaciją, žaidimus. Taip pat joje yra daug  nuotraukų, žemėlapių, schemų. Tuo pasiekta didesnė geografijos dalyko vizualizacija, kuri esmingai papildys spausdintas mokymo priemones. Neabejojame, kad naudodamasis šia priemone mokytojas galės geografijos pamoką organizuoti įdomiau, o mokinys taps aktyvesniu mokymo proceso dalyviu. Ji atitinka Bendrąsias geografijos mokymo programas ir Išsilavinimo standartus.
Mokomąją kompiuterinę priemonę sudaro 30 pamokų – pakankamai daug, kad būtų galima atsirinkti, kurias iš jų organizuoti kompiuterių ar vieno kompiuterio klasėje, o kurias palikti savarankiškam mokymuisi namie.
Žaidimas „Klausimų geografija“ (autorė Genovaitė Kynė) skirtas žinių įtvirtinimui. Šis kortelių žaidimas gali būti žaidžiamas klasėje, kelionėje ar gamtoje. Žaidimo principai:
·        mokiniai turi mokytis aktyviai,
·        klausydamiesi jie privalo galvoti,
·        klausimus pateikia ir mokytojas, ir mokiniai vieni kitiems.
Testų ir užduočių sąsiuvinis (autorės Sigita Dijokiene ir Genovaitė Kynė) tiks mokymo  diferencijavimui ir individualizavimui, atsižvelgiant į skirtingas mokymosi galias:
•         testų užduotys pateiktos trimis variantais (1-as paprasčiausias, 3-ias sudėtingiausias).
•         jos suderintos su vadovėlio ir kitų mokymo priemonių medžiaga.
Didelis autorių kolektyvas linki Jums sėkmingo ir kūrybingo darbo su naujuoju vadovėlio komplektu. Tikimės, kad tai bus naujas žvilgsnis į pradinio geografijos kurso dėstymą mokykloje.
Atgal į sąrašą