Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Bendros interneto svetainės www.sokvadoveliai.lt naudojimosi taisyklės

Patvirtinu, kad visi mano pateikti asmens duomenys yra teisingi ir sutinku, kad UAB „Šviesa" tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis interneto svetainėje http://www.sokvadoveliai.lt esančio turinio parsisiuntimo bei naudojimosi juo tikslais. Užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

UAB „Šviesa“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su UAB „Šviesa“ teikiamomis paslaugomis.

Informuojame Jus, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu info@sokvadoveliai.lt; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis (2014 m. kovo 17 d. UAB „Šviesa“ direktoriaus įsakymu Nr. 23/A patvirtinta šio skyriaus nuostatų redakcija).

Interaktyviosios mokytojo knygos naudojimosi taisyklės

UAB „Šviesa" (toliau vadinama „Leidykla"), vadovaujantis šiose Mokytojo knygos naudojimo taisyklėse (toliau vadinama „Taisyklės") nustatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikia mokytojams (toliau vadinama „Naudotojas") teisę neatlygintinai atsisiųsti Mokytojo knygą į kompiuterius ar kitus įrenginius iš internetinės svetainės www.sokvadoveliai.lt.

Naudotojui suteikiama teisė atgaminti nedidelę dalį Mokytojo knygos išimtinai nekomerciniais mokymo tikslais, kiek tai susiję su mokymo programomis, neviršija mokymui reikalingo masto ir nepažeidžia galiojančių LR teisės aktų reikalavimų. Naudotojui nesuteikiamos teisės daryti Mokytojo knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti Mokytojo knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose Taisyklėse.

Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į Mokytojo knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis Mokytojo knygą Naudotojui neperduodama ir nesuteikiama, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Mokytojo knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į Mokytojo knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti Mokytojo knyga. Jeigu Naudotojas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių Taisyklių) Mokytojo knyga, Leidykla turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama Mokytojo knyga, o Naudotojas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to Leidyklos ir trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą Leidykla turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios Taisyklių sąlygos lieka galioti visą Mokytojo knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti Leidyklos nuostoliai.

Leidykla turi teisę bet kada vienašaliu sprendimu išimti Mokytojo knygą iš svetainės www.sokvadoveliai.lt ar užblokuoti Naudotojo prieigą prie Mokytojo knygos, nepranešusi atskirai apie tai Naudotojams ar potencialiems Naudotojams, svetainės lankytojams. Tokie Leidyklos veiksmai bus laikomi teisėtais ir Naudotojai neturės teisės reikšti Leidyklai jokių pretenzijų.

 

Naudotojas, atsisiuntęs Mokytojo knygą į kompiuterį ar kitą įrenginį, patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis (2012 m. rugsėjo 13 d. UAB „Šviesa" direktoriaus įsakymu Nr. 42/A patvirtinta redakcija), sutinka su jų turiniu ir įsipareigoja jų laikytis.